Σημαντικές πληροφορίες:
Μην δίνετε την e-mail διεύθυνσή σας σε διαφημιστικές εταιρείες, με αυτό τον τρόπο θα ελαχιστοποιήσετε τα spam mails που λαμβάνετε.
Για την αντιμετώπιση προβλημάτων παρακαλούμε επικοινωνήστε με το IN.gr Support center
Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε και είστε ενήμεροι για τους Όρους χρήσης του inMail
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις μέλους

Όλες οι υπηρεσίες του in.gr παρέχονται με την προϋπόθεση αποδοχής από τα μέλη της υποχρέωσης σεβασμού του ελληνικού συντάγματος και των νόμων αλλά και τήρησης των κανόνων ευγένειας και κοσμιότητας. Το in.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργεί την ιδιότητα του μέλους σε περίπτωση παραβιάσεων και υποχρεούται να κοινοποιεί στις αρχές του ελληνικού κράτους τα ονόματα των μελών που παρανομούν. Η συμπλήρωση των στοιχείων ονόματος, διεύθυνσης, τηλεφώνου και ηλικίας είναι απαραίτητη για την αποδοχή ενός μέλους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο λογαριασμός μέλους διαγράφεται αυτομάτως μετά την παρέλευση 6 μηνών μη χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας. Μετά τη διαγραφή απελευθερώνεται το Όνομα Χρήστη (Username) με αποτέλεσμα να μπορεί να δεσμευθεί από οποιοδήποτε νέο μέλος.

Το in.gr δεν θα κοινοποιήσει τα στοιχεία των μελών του σε άλλους φορείς χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Η επισκεψιμότητα του in.gr καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών και ενημέρωσης της αγοράς. Οι υπηρεσίες του in.gr εξελίσσονται με βάση τις τεχνολογικές δυνατότητες, τις ανάγκες των χρηστών και τις συνθήκες της αγοράς.

Το in.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες κατά την κρίση του. Τμήμα Προστασίας Πληροφοριών & Δεδομένων του in.gr κατά το νόμο 2472/97: support.in.gr, ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ M.M.E. Α.Ε., Συγγρού 340, 176 73, Καλλιθέα Σημείωση: Για τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε περισσότερες από μία εκδόσεις πρέπει πρώτα να εγγραφείτε μέλος στo in.gr δωρεάν και να αποκτήσετε όλες τις δωρεάν υπηρεσίες μέλους του in.gr.

Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε όποιες επιθυμείτε από τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες επί πληρωμή και να εγγραφείτε και σ’ αυτές.


Επεξεργαστείτε τα στοιχεία σας εδώ